دورهMTCNA
ظرفیت دوره ۸ نفر
دورهMTCRE
ظرفیت دوره ۸ نفر
دورهMTCWE
ظرفیت دوره ۸ نفر
دورهMTCTCE
ظرفیت دوره ۸ نفر
دورهMTCUME
ظرفیت دوره ۸ نفر
دورهMTCINE
ظرفیت دوره ۶ نفر
دورهMTCIPv6E
ظرفیت دوره ۶ نفر
عنوان دوره مکان برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مدرس رزرو دوره
MTCNA سبزوار-MikroTikTC ۱۵ الی ۲۰ آبان ۱۶ الی ۲۰ مهندس صبری برگذار شد
MTCNA سبزوار-MikroTikTC ۱۳ الی ۱۸ آذر ۱۶ الی ۲۰ مهندس صبری برگذار شد
MTCWE سبزوار-MikroTikTC ۰۴ الی ۰۷ دی ۱۶ الی ۲۰ مهندس صبری برگذار شد
MTCUME سبزوار-MikroTikTC ۱۱ الی ۱۷ دی ۱۶ الی ۲۰ مهندس صبری برگذار شد
MTCNA سبزوار-MikroTikTC ۱۸ الی ۲۳ دی ۱۶ الی ۲۰ مهندس صبری برگذار شد
MTCNA سبزوار- دانشکده سما ۰۲ الی ۰۷ بهمن ۱۶ الی ۲۰ مهندس صبری رزرو دوره